Start Art & Design Bla, Bla, Bla

Bla, Bla, Bla

Bla

Unknown Artist
City: Dortmund
Foto: Anonym

(via StreetArt in Germany)